Katedra dopravního stavitelství

Historie vysokého školství v Pardubicích sahá svými počátky do prvních měsíců po ukončení 2. světové války a je těsně svázána s rozvojem dopravní sítě, potravinářského, strojního a chemického průmyslu města a regionu. Na základě rozhodnutí vlády ze dne 27. června 1950 byla v Pardubicích zřízena Vysoká škola chemická (později VŠCHT). Dalším významným mezníkem v historii školy je datum 17. ledna 1991, kdy vznikla Fakulta územní správy (později FES).

Z hlediska Katedry dopravní infrastruktury je však nejvýznamnější rok 1993, kdy byla v souvislosti se vznikem samostatné České republiky (nová republika potřebovala svou vlastní dopravní fakultu) ustavena Dopravní fakulta Jana Pernera (1. dubna 1993). 1. září 2009 byl název katedry změněn na Katedra dopravního stavitelství.

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) je pokračováním tradice založené Vysokou školou železniční Praha a předtím Českým vysokým učením technickým v Praze. Touto cestou představuje DFJP kontinuitu tradice vytvořené již v roce 1707 založením první veřejné inženýrské školy ve střední Evropě, nazvané Stavovská inženýrská škola v Praze.

Postupným vývojem se tak z jednooborové školy stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu. Proto vysoká škola dne 31. března 1994 přijala nový název Univerzita Pardubice.

Studium


Studium

Cílem bakalářského studia je připravit absolventa tak, aby uměl na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly provozního charakteru u firem zabývajících se dopravním stavitelstvím. Absolvent ovládá základní průpravné a odborné předměty na požadované teoretické úrovni vysokoškolského studia. 

Cíl oboru je zaměřen na uplatnění absolventů ve funkcích, které vyžadují teoretické a odborné znalosti umožňující samostatnou tvůrčí, rozhodovací a koncepční činnost. Absolventi najdou uplatnění ve vývojových, projektových a výzkumných organizacích a v managementu státní správy. Absolvent je připraven na pracovišti samostatně a pohotově řešit náročné úkoly provozního charakteru.

Pedagogická činnost

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky se na Katedře dopravního stavitelství konají dvakrát ročně, v únoru a červnu.

Formální úprava a užitečné odkazy

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám

Aktuálně vypsaná témata závěrečných prací

Harmonogram státních závěrečných zkoušek

SZZ

Věda a výzkum


Vědecká činnost

Tvůrčí, vědeckovýzkumná činnost na Katedře dopravního stavitelství probíhá formou řešení grantů, projektů, publikováním nových vědeckých poznatků v odborných časopisech, vystoupeních na konferencích a tvorbě učebních pomůcek, vysokoškolských skript a monografií. Významnou částí vědecko-výzkumné činnosti katedry je řešení grantů v rámci GAČR, výzkumného záměru a projekty výzkumu a vývoje v oblasti dopravy a spojů. Dopravní fakulta Jana Pernera, katedra Dopravního stavitelství je členem Sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury a Technologické platformy silniční dopravy.

Činnost

Laboratoře a PC učebny

V prostorách laboratoře Katedry dopravního stavitelství probíhají zkoušky stavebních hmot a zemin včetně písemného vyhodnocení a zpracovávání. Vybavení laboratoře umožňuje posuzovat a zkoušet materiály, které se používají při výstavbě liniových a umělých dopravních staveb, případně se zde budou konat zkoušky související s diagnostikou staveb. Laboratoře slouží pro praktické výuky ve cvičeních a to v obvyklém rozsahu 2-4 hodiny denně. V období zpracovávání bakalářských prací se počítá s velmi intenzivním využitím a to podle druhu praktického zadání, které si studenti vyberou. V roce 2008 byl pořízen nový 300 tunový lis s lámací dráhou z prostředků FRVŠ.

Vybavení
0

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!