Katedra dopravních prostředků a diagnostiky

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky je profilovým pracovištěm pro studijní obor Dopravní prostředky (DP).

Obor dopravní prostředky je zaměřen na konstrukci, provoz a projektování dopravních prostředků, zejména silničních a kolejových vozidel. Současně se zabývá otázkami spojenými s ochranou životního prostředí a s environmentálními riziky dopravy.

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky má tři oddělení:

Jednotlivá oddělení jsou svojí činností zaměřena na problematiku výuky a řešení výzkumných úkolů ve své oblasti.

Vědecká činnost

Vědecko-výzkumné aktivity katedry dopravních prostředků a diagnostiky lze rozdělit do směrů, které jsou ve shodě s rozdělením katedry na jednotlivá oddělení.

Oddělení silničních vozidel se soustřeďuje především na výzkum jízdních vlastností vozidel, zejména stability a na výzkum parametrů, které jízdní vlastnosti ovlivňují. Dále se oddělení zabývá řešením problémů spojených s bezpečností silničního provozu a recyklací autovraků.

Oddělení kolejových vozidel řeší zejména výzkumné úlohy z oblasti vzájemného působení kola a kolejnice v úzké souvislosti s konstrukčním provedením pojezdů kolejových vozidel, včetně otázek bezpečnosti proti vykolejení.

Oddělení diagnostiky a životního prostředí se zaměřuje především na zákonitosti provozuschopnosti a životnosti v oblasti provozu, údržby a obnovy, tribotechnickou diagnostiku a komplexní diagnostiku akustických a tepelných emisí a vibodiagnostiku.

0

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!